Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 3filmy.com.pl (zwanej dalej „Serwisem”), dostępnego pod adresem www.3filmy.com.pl.

1.2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest [nazwa firmy], z siedzibą przy [adres], zarejestrowana w [odpowiedni rejestrze], pod numerem [numer identyfikacyjny], NIP [NIP], REGON [REGON].

1.3. Serwis ma na celu dostarczenie informacji na temat filmów, w tym opisy, zwiastuny, recenzje, a także prezentowanie reklam, w tym reklam serwisu vod-base.com.

1.4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Warunki korzystania z Serwisu

2.1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

2.2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz niniejszym regulaminem.

2.3. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać, publikować ani udostępniać treści, które:

a) są niezgodne z prawem, w tym propagujące działania niezgodne z prawem, b) naruszają prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub inne prawa osób trzecich, c) są obraźliwe, wulgarne, oszczercze lub dyskryminujące, d) zawierają dane osobowe innych osób bez ich wyraźnej zgody.

3. Odpowiedzialność

3.1. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność, aktualność i kompletność informacji zawartych na stronie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, opóźnienia, nieścisłości czy braki w prezentowanych danych.

3.2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników, w tym komentarze i recenzje, ani za ich ewentualne konsekwencje.

3.3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczone w Serwisie oraz za ewentualne straty wynikające z korzystania z ofert reklamodawców.

4. Prawa autorskie

4.1. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie są chronione prawem autorskim i stanowią własność Administratora Serwisu lub innych podmiotów, z którymi Administrator współpracuje.

4.2. Kopiowanie, powielanie, redystrybucja czy wykorzystywanie jakichkolwiek treści zamieszczonych w Serwisie, bez pisemnej zgody Administratora Serwisu, jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

4.3. Użytkownicy Serwisu mają prawo do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Reklama

5.1. Serwis wyświetla reklamy, w tym reklamy serwisu vod-base.com, które mogą być dostarczane przez zewnętrzne firmy reklamowe.

5.2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść i jakość reklam wyświetlanych w Serwisie, a także za ewentualne straty wynikające z korzystania z ofert reklamodawców.

5.3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do umieszczenia reklam w dowolnym miejscu w Serwisie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Polityka prywatności

6.1. Serwis zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

6.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zasad ochrony prywatności znajdują się w Polityce Prywatności, która jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

7. Postanowienia końcowe

7.1. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, Administrator Serwisu ma prawo do podjęcia odpowiednich działań, w tym blokady dostępu do Serwisu, usunięcia treści naruszających regulamin lub zgłoszenia odpowiednim organom.

7.2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od ich opublikowania w Serwisie.

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

7.4. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Wymagane logowanie

Nie masz konta? Załóż je w 15 sekund!